TURLØYPE RUNDT FOLLANDSVANNET

Bakgrunn, historikk, behov, brukervennlighet

Kårvåg IL nedsatte i desember 2016 en komité som skulle arbeide for realisering av en tur-/skiløype rundt Follandsvatnet. Dette området har i mange tiår vært et senter for organisert og uorganisert idrett og friluftsliv. Arbeidet med å bygge fotballbane og klubbhus startet på 1960-tallet, og begge deler var fullført da idrettslaget feiret sitt 40-årsjubileum i 1977. Siden den tid har bruken av området til idrettslig aktivitet vært i stadig utvikling, først for fotball, etter hvert også friidrett, orientering, trim og mosjon og ikke å forglemme ski, etter at en lysløype kom på plass tidlig på 1970-tallet.

Trimaktiviteten i Kårvåg IL har lenge hatt høy prioritet, og laget har mange trimbøker plassert ulike steder i bygda, de fleste med årlige besøkstall på 4000 – 8000. Det er videre utlagt poster for turorientering gjennom hele sesongen, og i tillegg skaper årlige arrangementer som Gulltannmarsjen betydelig aktivitet. Den nye turløypa vil bli et lavterskeltilbud for alle, og den vil være en fin tilvekst til trimtilbudet i Kårvåg IL.

Løypetraseen har en lengde på ca. 2,5 kilometer og utgjør en del av en rundløype på ca. 3,5 kilometer som begynner og slutter ved klubbhuset. Mange trimmere går allerede i dag rundt vatnet, men deler av traseen går gjennom myrlendt terreng med stort behov for drenering, og en turvei av god kvalitet har derfor vært etterspurt i lang tid. Traseen er stort sett flat eller lett kupert, og den vil få et underlag/dekke som er godt egnet også for barnevogn og rullestol når det ikke er snø. Den vil gi alle brukergrupper fra barn og barnefamilier til ungdom, voksne og pensjonister en ny mulighet for trim og rekreasjon. Om vinteren er løypa godt egnet som trasé for dem som ønsker å gå på ski.

Løypetrase

Løypetraseen har en lengde på 2556 meter. Ca. 600 meter av dette er kommunal vei hvor det ikke skal utføres arbeid, ca. 900 meter består av god skogsvei som skal rustes opp, og i overkant av 1000 meter er helt ny trase med skiftende underlag. Her vil det være et omfattende underlagsarbeid med grøfting og legging av stikkrenner, og på mye av denne delen skal det også benyttes duk og nett. Hele løypa skal ha en bredde på 4 meter inkludert sidegrøfter. Prosjektet omfatter også bygging av en 6 m lang og 4 m bred bru. Løypa stenges i begge ender med bom for å hindre motorisert ferdsel. (Ny og oppgradert løype har blå farge.)Kostnadsoverslag/finansiering

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 2,4 millioner kroner. Siden løypa bygges som såkalt ordinært anlegg, kan den utløse spillemidler med inntil 50 % av totalkostnaden. Kårvåg IL søkte sist vinter om spillemidler for prosjektet og har fått tilsagn om 1,2 millioner kroner. Resten finansieres med dugnad (ca. 300 000 kroner), egenkapital/lån, momskompensasjon og gaver.

Oppstart av arbeid

Kårvåg IL inviterte lokale entreprenører til å komme med pristilbud på arbeidet, og har akseptert tilbud fra to entreprenører som skal dele arbeidet med opparbeidelsen. Dugnadsarbeidet med rydding av traseen er godt i gang, og maskinene var på plass og startet arbeidet 10. oktober. Pr. dato er den første og helt nye delen, vel 1000 m med start fra klubbhuset, nesten ferdig opparbeidet.


Tilgjengelig for alle

Turløypa i Follandsdalen vil bli enestående i kommunen. Her er ingen andre tilbud av samme type og med samme kvalitet. Den vil være brukervennlig og lett tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter ved starten ved klubbhuset, sentralt plassert i forhold til andre idrettsanlegg og i Averøy kommune. Den vil uten tvil bli brukt av folk fra bygda, men også fra resten av kommunen og nærliggende distrikter. Kårvåg IL er villig til å ta et stort løft både økonomisk og gjennom dugnad for å få løypa på plass, og vi tror tilbudet vil være både helse- og miljøfremmende og føre til økt trivsel og bolyst i kommunen.


Dette er en test på oppslag

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift